Alexis Rockman, "Neblina," 1995, oil on panel.

Alexis Rockman, “Neblina,” 1995, oil on panel.